EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


NAZIV PROJEKTA
Uvođenje tehnologije nove generacije u proizvodni proces tvrtke Marin Expert d.o.o.

OPIS PROJEKTA
Na dan 1. svibnja 2016. godine tvrtka Marin Expert d.o.o. započela je s provedbom projekta “ Uvođenje tehnologije nove generacije u proizvodni proces tvrtke Marin Expert d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt čini nekoliko elemenata:

i) Ulaganje u novu proizvodnu tehnologiju;
ii) optimizacija proizvodnog procesa;
iii) usavršavanje zaposlenika za učinkovito korištenje nove tehnologije;
iv) prezentiranje nove tehnologije i proizvoda na sajmu;
v) podizanje vidljivosti projekta (s naglaskom na vidljivost EU sufinanciranja) i upravljanja projektom.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Konkretni ciljevi projekta su modernizirati proizvodni ciklus tvrtke, kreirati tehnološka platforma za uvođenje novih proizvoda, ojačati ljudske kapacitete i povećati osobnu konkurentnost djelatnika, ali i tržišnu vidljivost tvrtke (posebice na međunarodnim tržištima). Svrha projekta je povećati konkurentnost tvrtke Marin Expert d.o.o. uvođenjem proizvodne tehnologije nove generacije, povećanjem proizvodnje i izvoznog potencijala te jačanjem ljudskih resursa što će doprinijeti ostvarenju općeg cilja. Opći cilj projekta je doprinijeti jačanju konkurentnosti hrvatskog MSP sektora i prerađivačke industrije kroz osnaživanje njene tehnološke baze i ostvarenje preduvjeta za izvoz.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

R1 Uvedena proizvodna tehnologija nove generacije, povećani kapaciteti i stvorena tehnološka platforma za razvoj novih proizvoda
R2 Optimiziran tehnologijski proces
R3 Integrirana i optimizirana 2 ključna poslovna procesa te poboljšana učinkovitost upravljanja
R4 Unaprijeđeni ljudski kapaciteti za rad na novim tehnologijama
R5 Povećana vidljivost tvrtke na međunarodnim tržištima

Provedbom projekta omogućit će se povećanje prihoda, izvoza i konkurentnosti tvrtke na tržištima regije, otvaranje 5 novih radnih mjesta te niz pozitivnih efekata za tvrtku, zaposlenike i finalne korisnike proizvoda.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:
8.862.933,55 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE:
1.5.2016. – 1.8.2017.

VODITELJ PROJEKTA:
Predrag Marin, direktor

KOORDINATORICA PROJEKTA I KONTAKT OSOBA:
Andrea Marin, (E-mail: andrea@marinexpert.hr )

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)

Obavijest o nabavi


NAZIV NABAVE:
Savjetodavne usluge za upravljanje projektom, izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta Evidencijski broj nabave: Usluga 01/2016

PODACI O NARUČITELJU:
Marin Expert d.o.o. Zagrebačka 22, 21204 Dugopolje
OIB: 72775095404

KONTAKTNI PODACI:
Andrea Marin
Kontakt telefon: +385 21 254 811
Adresa elektroničke pošte: andrea@marinexpert.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom, izradu dokumentacije za nadmetanje i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta.
Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Usluga (Javno nadmetanje u jednoj fazi)

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
16.5.2016. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: Marin Expert d.o.o., Zagrebačka 22, 21204 Dugopolje.
Gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: andrea@marinexpert.hr.

OBJAVA OSNOVNE OBAVIJESTI O NABAVI I DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE:
Datum objave: 25.4.2016.
Mjesto objave: http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=167

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PREUZIMANJE:
Dokumentacija za nadmetanje
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Troškovnik
Prilog 3 – Izjava
Prilog 4 – Podaci o zajednici ponuditelja
Prilog 5 – Podaci o podizvoditeljima

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj tel. +385 21 254 811


Više informacija na:

strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Marin expert d.o.o.
EU

Kontakt

Adresa

MarinExpert d.o.o. Zagrebačka 22, Dugopolje, Hrvatska
Oib: 72775095404

Telefon

Tel: +385 21 254 811
Fax: +385 21 254 822

Obratite nam se za dodatne informacije: